open/close

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

 Πνευματική ιδιοκτησία

© 2018 DSV A/S – Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος

Απαγορεύεται κάθε αναπαραγωγή ή διανομή υλικού από την ιστοσελίδα της DSV για εμπορικό σκοπό χωρίς την ρητή έγγραφη συγκατάθεση της DSV.

Χρήση της Ιστοσελίδας

Κάθε χρήση της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της υπόκειται σε αυτή την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου. Αν δεν μπορείτε να την αποδεχτείτε, παρακαλείσθε να αποχωρήσετε από την ιστοσελίδα χωρίς περαιτέρω περιήγηση.

Περιεχόμενο

Ολόκληρο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αυτής, συμπεριλαμβανομένου του εμπορικού ονόματος και σήματος DSV, καθώς και κάθε σχετικό προϊόν και σήμα, σλόγκαν αλλά και κείμενο, εικόνες και βίντεο (‘’Περιεχόμενο’’) προστατεύονται από την νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων.

Επιτρέπεται η αντιγραφή του Περιεχομένου της ιστοσελίδας μονάχα για σκοπούς που είναι ιδιωτικοί και μη εμπορικοί, και η επιτρεπόμενη χρήση πρέπει να συνοδεύεται από τα μηνύματα περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, και η περαιτέρω αναπαραγωγή και αντιγραφή απαγορεύεται. Εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται ρητά από το δίκαιο Ελλάδας, απαγορεύεται η αντιγραφή, προβολή, λήψη, διανομή, τροποποίηση, αναπαραγωγή και αναδιανομή πληροφοριών, κειμένου, αρχείων ή βίντεο που εμπεριέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα ή σε κομμάτι αυτής σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, καθώς και η δημιουργία παράγωγου υλικού βασισμένου σε τέτοιες εικόνες, κείμενα, αρχεία ή βίντεο χωρίς την ρητή γραπτή συγκατάθεση της DSV.

Τίποτα που να περιλαμβάνεται στην παρούσα δεν επιτρέπεται να θεωρηθεί πως αποτελεί άδεια, παραχώρηση ή δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας των εμπορικών σημάτων ή της πνευματικής ιδιοκτησίας της DSV, των συνδεόμενων εταιρειών ή τρίτων. Όλα τα ονόματα προϊόντων τα οποία εμφανίζονται ή όχι στο κυρίως κείμενο ή στο εμπορικό σήμα της DSV, είναι ιδιοκτησία της DSV, των συνδεόμενων εταιρειών, θυγατρικών, δικαιοπάροχων ή συνεργατών της, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά. Απαγορεύεται η χρήση ή κακόβουλη χρήση της προαναφερθείσας ιδιοκτησίας, εκτός και αν επιτρέπεται ρητά με την παρούσα, και είναι πιθανόν να αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, αλλά και άλλης νομοθεσίας.

Η DSV γνωρίζει πως σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται ανάρμοστη χρήση του σήματος DSV για την προσέλκυση πελατών στον τομέα των μεταφορών από εταιρείες και φυσικά πρόσωπα τα οποία ουδεμία σχέση έχουν με την DSV. Η DSV δεν εγκρίνει οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια ούτε αναλαμβάνει ευθύνη σχετικά με τα προαναφερθέντα. Επίσης, Η DSV δεν αναλαμβάνει ευθύνη για απώλεια, ζημιά ή δυσκολία η οποία μπορεί να προκληθεί ως αποτέλεσμα απάτης σχετικής με την παραπάνω αναφερόμενη ανάρμοστη χρήση του σήματος της DSV. Αν δεν είστε βέβαιοι σχετικά με το αν έχετε επισκεφτεί μία γνήσια και επίσημη ιστοσελίδα της DSV, ή σχετικά με το αν έχετε τα σωστά στοιχεία επικοινωνίας, σας συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε με το τοπικό γραφείο DSV για εξακρίβωση των στοιχείων. Έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας για όλα τα επίσημα γραφεία DSV και συνεργάτες θα βρείτε στο www.gof.dsv.com.

Περιορισμός Ευθύνης

Οι πληροφορίες που βρίσκονται σε αυτή την ιστοσελίδα παρέχονται “όπως είναι", χωρίς παραστάσεις ή εγγυήσεις οποιουδήποτε τύπου, ρητές ή μη, σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα για σκοπό.

Πληροφόρηση σχετικά με την αξία μετοχών στην ιστοσελίδα μας παρέχεται μέσω της Nasdaq OMX Copenhagen με τουλάχιστον 20 λεπτά καθυστέρηση. Η DSV δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για την εγκυρότητα της προαναφερθείσας πληροφόρησης.

Χρήση της ιστοσελίδας αυτής κάνετε με δική σας ευθύνη. Ούτε η DSV ούτε οι συνδεόμενες με αυτή εταιρείες ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημιά όπως απώλεια εισοδήματος ή κέρδους, άμεση, έμμεση ή ειδική, διαφυγόντα κέρδη ή οποιαδήποτε άλλη ζημιά που να προκύπτει από την περιήγηση ή χρήση αυτής της ιστοσελίδας, ή του Περιεχομένου της, συμπεριλαμβανομένων ιών, ανεξάρτητα από την πληρότητα και ακρίβεια του εν λόγω Περιεχομένου.

Αποποίηση ευθύνης υπό Αμερικανικό δίκαιο αξιόγραφων

Η DSV A/S δεν είναι εγκατεστημένη στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν καταθέτει αναφορές στην U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”). Οι μετοχές της DSV A/S δεν είναι εγγεγραμμένες υπό το U.S. Securities Act of 1933, όπως ισχύει, ή οποιοδήποτε άλλο κανονισμό των Πολιτειών, ούτε διαθέτει μετοχές της σε οποιοδήποτε Αμερικανικό χρηματιστήριο. Κατά συνέπεια, αγοραστές και κάτοχοι μετοχών της DSV A/S δεν δικαιούνται την προστασία του Αμερικανικού δικαίου αξιόγραφων σχετικά με αγορές μετοχών της DSV A/S.

Η DSV A/S εκδίδει αναφορές δημοσιεύει πληροφορίες σύμφωνα με τους νόμους της Δανίας και τους κανονισμούς του χρηματιστηρίου Nasdaq OMX Copenhagen, και όχι σύμφωνα με τους Αμερικανικούς νόμους και κανονισμούς, ή οποιασδήποτε άλλης έννομης τάξης.

Υπερ-συνδέσεις σε εξωτερικούς δικτυακούς τόπους

Η DSV ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει για το περιεχόμενο ή την λειτουργία εξωτερικών δικτυακών τόπων που δεν ελέγχονται ή διατηρούνται από την DSV.

Ιοί υπολογιστών, σκουλήκια υπολογιστών, Δούρειοι ίπποι και άλλες απειλές
Η DSV θα λαμβάνει κάθε λογικό μέτρο για να προστατεύει αυτή την ιστοσελίδα ενάντια σε ιούς υπολογιστών, σκουλήκια υπολογιστών, Δούρειος ίππους και άλλες απειλές. Όμως, η DSV δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα είναι ασφαλής από κακόβουλο λογισμικό και ουδεμία ευθύνη έχει σχετικά με ζημιά από κακόβουλο λογισμικό προερχόμενο από την ιστοσελίδα αυτή, ή από αρχεία τα οποία έχουν ληφθεί από την ιστοσελίδα.

Αναθεωρήσεις της ανακοίνωσης νομικού περιεχομένου

 Η DSV έχει λάβει κάθε λογικό μέτρο για να εξασφαλίσει ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι ακριβές και έγκυρο, όμως η DSV δύναται ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση να τροποποιήσει την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου με τροποποίηση του παρόντος. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας δεσμεύονται από οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση και για αυτό πρέπει περιοδικά να την επισκέπτονται, προκειμένου να διαβάζουν την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου.

Δικαιο και Δικαιοδοσία

Αυτή η ανακοίνωση νομικού περιεχομένου διέπεται από το δίκαιο της Ελλάδας. Κάθε αντιδικία που προκύπτει από αυτή, ή σχετίζεται με αυτή η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί με φιλικό διακανονισμό θα αποφασίζεται από τα δικαστήρια της Ελλάδας.

Πολιτική Απορρήτου

Η www.gr.dsv.com είναι μία ιστοσελίδα της DSV A/S ("DSV").

Λ. Αλίμου 100
164 52 Αργυρούπολη, Αθήνα
Ελλάδα

Τηλέφωνο: 210 9902400
Email: info@gr.dsv.com

Στα ακόλουθα περιγράφουμε τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε στο dsv.com και πως τις χρησιμοποιούμε.

Προστασία Δεδομένων

Η DSV σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της και τα επεξεργάζεται σύμφωνα με το Νόμο περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού της Ελλάδας

Προσωπικά δεδομένα & σκοποί επεξεργασίας τους

Η DSV μπορεί να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος σας, της ταχυδρομικής σας διεύθυνσης, τη διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το τηλέφωνο, κινητό και φαξ καθώς και πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες DSV που έχουν αγοραστεί από εσάς. Μπορούμε επίσης να σας ζητήσουμε πληροφορίες όπως επαγγελματική ιδιότητα, τον τίτλο εργασίας σας, τον τομέα δραστηριοποίησής σας, εταιρεία και χώρα.

Τα δεδομένα σας μπορούν να υποστούν επεξεργασία:

  • για να σας παρέχεται πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην DSV e-υπηρεσίες,
  • για την εγγραφή και τη σύνδεσή σας στις DSV ηλεκτρονικές υπηρεσίες,
  • για την επεξεργασία της online κράτησής σας ή της παραγγελία προϊόντων και αξεσουάρ,
  • για την παροχή υπηρεσιών σε εσάς (μόνο με την συγκατάθεσή σας)
  • για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει,
  • για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών εντοπισμού (Track & Trace),
  • για να χειριστούμε οποιαδήποτε επεξεργασία των πληρωμών σας
  • για να διενεργούμε έρευνες για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας προς εσάς και να παρέχουμε ένα λογικό επίπεδο υπηρεσιών προς τους χρήστες μας,
  • για να σας ενημερώνουμε για άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της DSV (μόνο με τη συγκατάθεσή σας)
  • για να προωθούμε τα αιτήματα προσφορών σας στα τοπικά γραφεία DSV

Επεξεργασία δεδομένων στη Δανία και μεταφορά τους στα μέλη του ομίλου στο εξωτερικό

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται από το υπολογιστικό σύστημα του συνεργάτη της DSV (Netgroup) στη Δανία και μπορεί, για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω, να μοιράζονται σε άλλες εταιρείες του Ομίλου DSV. Η DSV ή / και άλλες θυγατρικές του Ομίλου εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μπορεί να μεταφέρουν τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους ειδικούς για τη διαχείριση τους, εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Χρήση των δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης

Με τη συγκατάθεσή σας, η DSV μπορεί να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που παρέχονται από εσάς για να σας στέλνουμε προσφορές που DSV πιστεύει ότι θα σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή σχετικά με τη λήψη πρόσθετων πληροφοριών από την DSV. Μπορείτε επίσης να απαιτήσετε να μην επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω e-mail ή ταχυδρομείο στη διεύθυνση που ορίζεται στην παρούσα πολιτική.

Παροχή των δεδομένων σε τρίτους

Αν η επιχείρηση λειτουργίας αυτής της ιστοσελίδας πωληθεί, οι σχετικοί κατάλογοι εγγεγραμμένων χρηστών και άλλα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μας, θα μεταφερθούν στο νέο ιδιοκτήτη. Αυτό θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, η DSV μπορεί να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα, αν η DSV έχει την υποχρέωση να τα αποκαλύψει, ως αποτέλεσμα δικαστικής απόφασης ή οποιασδήποτε άλλης νομικής υποχρέωσης, κάθε κλήτευσης ή νομικής διαδικασίας ή όπως αλλιώς απαιτείται από το νόμο, ή αν το κρίνουμε αναγκαίο για την πρόληψη ή την ανάληψη δράσης σχετικά με παράνομες δραστηριότητες ή παραβιάσεις των πολιτικών μας.

Cookies

Για τη συλλογή δεδομένων, η DSV χρησιμοποιεί cookies. Ένα cookie είναι ένα μικρό κομμάτι κώδικα υπολογιστή που δίνουμε στο πρόγραμμα περιήγησης σας όταν επισκέπτεστε για πρώτη φορά την ιστοσελίδα. Στο μέλλον, τα cookies μας βοηθούν να σας προσφέρουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο ή διαφήμιση βάσει αυτών που μας έχετε πει για τον εαυτό σας ή το περιεχόμενο που έχετε δει.
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies, έχετε πάντα τη δυνατότητα να το δηλώσετε αυτό στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Περισσότερες πληροφορίες γι 'αυτό μπορείτε να βρείτε από τον δημιουργό του προγράμματος περιήγησής σας. Εάν απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν ή να μην είναι διαθέσιμες σε εσάς.

Διαγραφή

Η εγγραφή στα δελτία τύπου (newsletter) της DSV είναι προαιρετική και μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή, π.χ. στέλνοντάς μας ένα e-mail ή χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο στο κάτω μέρος του κάθε e-mail δελτίου τύπου. H κατάργηση εγγραφής είναι εξίσου εύκολη με την εγγραφή στα ενημερωτικά δελτία. Όλα τα ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες που βασίζονται στη διαφήμιση.

Μέτρα ασφαλείας

Τα προσωπικά σας δεδομένα κρατούνται υπό την ευθύνη της DSV. Η DSV θα μεριμνήσει ώστε τα καταγεγραμμένα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας δεδομένων, να διατηρούνται με προσοχή και να προστατεύονται κατάλληλα με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας.

Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να επιθεωρήσετε τα δεδομένα σας ανά πάσα στιγμή, και να ζητήσετε να διορθωθούν, συμπληρωθούν ή να αφαιρεθούν στέλνοντας ένα email στο info@gr.dsv.com ή στέλνοντας το αίτημα σας στην DSV, στην διεύθυνση μας ανωτέρω.


Χρησιμοποιούμε τα cookies για στατιστικούς λόγους και για στοχευμένο μάρκετινγκ από εμάς και τους συνεργάτες μας. Εάν επιλέξετε την χρήση αυτού του δικτυακού τόπου συναινείτε στην χρήση των cookies για τους ανωτέρω σκοπούς. Μπορείτε να διαβάσετε Read more in our Cookie Policy Close